WWPCM20419
? "Shenzhen Wangjing Paper Co., Ltd." (China)
deck "Nautilus" (52+2J+2ec, 1000 copies), 2019
designed by John Yohan Cho & JD14; dimension 63x88 mm

2xd20419j01 d20419a01 d20419r01/ec box box
spade heart diamond club
ace
king
queen
jack
8