WWPCM20133
"USPCC" (USA)
publisher "Riffle Shuffle Playing Card Co." https://www.riffleshuffle.com/
deck "Sirius B" (52+2J+2ec, 5000 copies), 2018
dimension 63x88 mm

2xd20133j01 d20133a01 d20133a02 d20133a03 d20133r01 box box
spade heart diamond club
ace ace ace
king king king king
queen
jack jack
5 2