WWPCM17725
"KZWP" (Poland)
deck
"Merry Christmas" (52+3J), 2016
dimension 58x88 mm

d17725j01 d17725j02 d17725j03 d17725r01 d17725r01b
box box
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 8 6 4