WWPCM16874
"?
" (China) for Japan
deck
"Yorozuya" (52+2J+2ec), 2009
dimension 56x86 mm.

d16874j01 d16874j02 d16874a01 d16874r01 box box
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 10 10 10
9 9 9 9
8 8 8 8
7 7 7 7
6 6 6 6
5 5 5 5
4 4 4 4
3 3 3 3
2 2 2 2