WWPCM14235
"
?" (Qingdao, Shandong, China)
deck
"Lishi Bagua Pai"

d14235j01 box
spade heart diamond club
king
10
7
2