WWPCM14059
"KZWP" (Poland)
deck
"Macao Wrangle" (52+3J), 2011
dimension 63x88 mm

d14059j01 d14059j02 d14059j03 d14059r01 box box
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 10 10 10
9 9 9 9
8 8 8 8
7 7 7 7
6 6 6 6
5 5 5 5
4 4 4 4
3 3 3 3
2 2 2 2