WWPCM12202
"Yong Guan Heng &Co." (Penang, Malaysia)
deck
"Penang" (52+3ec)
dimension 63x88 mm.

d12202a01 d12202a02 d12202a03 d12202r01
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 10 10 10
9 9 9 9
8 8 8 8
7 7 7 7
6 6 6 6
5 5 5 5
4 4 4 4
3 3 3 3
2 2 2 2

Images supplied by Albinas Borisevicius