WWPCM11706
"Yong Guan Heng &Co." (Penang, Malaysia)
deck
" Malaysia" (52+3ec)
dimension 63x88 mm.

d11706a01 d11706a02 d11706a03 d11706r01
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 10 10 10
9 9 9 9
8 8 8 8
7 7 7 7
6 6 6 6
5 5 5 5
4 4 4 4
3 3 3 3
2 2 2 2