WWPCM10929
"Yong Guan Heng &Co." (Penang, Malaysia)
deck "King's Guards"

d10929j01 d10929j02 d10929j03 d10929r01a d10929r01b