WWPCM10490
"Yong Guan Heng &Co." (Penang, Malaysia)
deck "1881"

d10490j01 d10490r01