WWPCM10352
"Wuyi" (ZheJiang, China)
deck
"Longfield games"

d10352j01 d10352j01c d10352j01b d10352sA
d10352j04a d10352j04b d10352j05a d10352j05b d10352j06a d10352j07b
d10352j02a d10352j02b d10352j03a d10352j03b d10352j06a d10352j06b
d10352r01 d10352r01b d10352r02 d10352r02b
d10352r03a d10352r03b d10352r03c

Full deck (as WWPCM03426), dimension  56x87  mm

spade heart diamond club
ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 9 8 7