WWPCM08587
decks "Guinness"

"Guinness"
d04593 (+
d04593r033)
update  21.09.2002
"Guinness"
d13293
update
22
.09.2012
"Guinness World Records"
d16432
update 19.11.2019
  Unknown backs update
19.11.2019
WWPCM08587/01:

by China

d08587j01 d08587r01 r01sA
WWPCM08587/02:

by China

 

d08587j02 d08587r02
WWPCM08587/03:

by China

 

d08587j03 d08587r03 d08587r05 d08587r13
WWPCM08587/04:

by China

 

d08587j04 d08587r04/box r04sA
WWPCM08587/05:

by China

 

d08587j05a d08587j05b d08587r06 r06sA examples:
dK; h3
WWPCM08587/06:

by China

 

4xd08587j06 d08587r07 r07sA/2011
WWPCM08587/07:

by China

 

4xd08587j07 d08587r08 r08box r08box r08sA/2013
WWPCM08587/08:

 

 

4xd08587j08 d08587r09 d08587r09b d08587r09c r09sA
WWPCM08587/09:

by China

 

4xd08587j09 d08587r10  
WWPCM08587/10:

 

 

d08587j10 d08587r11  
WWPCM08587/11:

by China

 

d08587j11 d08587r12  
WWPCM08587/12:

 

 

d08587j12 d08587j13 d08587r14
WWPCM08587/13:

by China

 

d08587j14a d08587j14b d08587r16 r16box r16box
spadeheartdiamondclub
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 9 8 7
WWPCM08587/14:

? "Hong Kong" for Malaysia

 

d08587j15 d08587j16 d08587j17 d08587j18 d08587r18  
WWPCM08587/15:

by "John Waddington Ltd." (UK)

 

d08587j19 d08587r19a d08587r19b d08587r19c d08587r19d d08587r19e
box1 box2 box3 r19sA d08587r20a d08587r20b d08587r20c
with standard jokers: d04326r122 r15sA d08587r15 d08587r15b r15box d04326r353
  d03328r356 r356box    
WWPCM08587/16:

by "Carta Mundi"/? (Belgium)

 

d08587j20 d08587r21a d08587r21b r21box d08587r22 d08587r22b
  with standard joker d04821r042 d04821r377 d08587r54 d04821r1149  
WWPCM08587/17:

 

 

d08587j21 d08587j22 d08587r58      
spade heart diamond club
ace
king
jack
10
WWPCM08587/18:

courts as WWPCM05227/01

d07314j06a d07314j06b d08587r91 box sA
WWPCM08587/19:

 

d03144j19a d03144j19b d03144r100  
WWPCM08587/20:

 

d08587j23 d08587r74  
WWPCM08587/21:

 

d08587j24 d08587r100  
WWPCM08587/22:

by "ASS"
(Germany) ?
and/or by Malaysia

 

d04752j10 d16925j01 d04752r141  
WWPCM08587/23:

by "Windmill Playing Cards" (Hong Kong)

 

d04182j03 d08587r23  
WWPCM08587/24:

by "Shanghai playing cards factory" ? (China)

 

d04067r017  
WWPCM08587/25:

by "Yong Guan Heng &Co." (Penang, Malaysia)

 

d04557j01 d04557r03