WWPCM08522
"Heze Wanda Playing Card Co." (Shandong, China) for Croatia
deck "Croatia" (52+2J+1ec)

dimension 63x88 mm

d08522j01 d08522j02
d08522s01 d08522s02 d08522r01 d08522r02 r02box r02box
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 10 10 10
9 9 9 9
8 8 8 8
7 7 7 7
6 6 6 6
5 5 5 5
4 4 4 4
3 3 3 3
2 2 2 2