WWPCM07348
"Fenghua Chunguang Playing Cards Factory" (Zhejiang, China)
standard joker, since 1994

d07348j01a d07348j01b d07348r01 d07348r02
d07348j02a d07348j02b d07348r03 variant: d07348j03 d07348r04

WWPCM09514 marked as made in Taiwan. Reprint?