WWPCM06340
"Drukkerij Juten" (Bergen op Zoom, Holland)
for "Lucifersfabriek De Kloof" (Bergen op Zoom)
deck "De Kloof" (52+2J), 1963
designed by Riny Hagenaars  (Sietsma 1963/1)

d06340j01 d06340j02

Full deck, offset, back blank, dimension 35x50.5 mm.

spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 7 5 9

Images supplied by Albinas Borisevicius