WWPCM06323
"Hollandsche Speelkaarten&Spellenfabriek" (Den Haag, Holland)
standard pattern, 1921-1927
dimension 60x93 mm.
1. WWPCM06323/01: standard edition (Sietsma 1923/3)

d06323r01
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
7

2. WWPCM06323/02: special edition (Sietsma 1923/4)

d06323r02 box
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
7

WWPCM06323/02B: full reprint by "Orija" (Lithuania), 2009
deck No.188 (24+2J+1ec, r01); dimension 60x88 mm

d06323j01 d06323j02 d06323a01