WWPCM05767
decks for 
"Lufthansa" (Germany)
since 1955, Köln
https://www.lufthansa.com

1926-1939 - Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

1. WWPCM05767/01: by "Heze Wanda Playing Card Co." (Shandong, China) 
deck "Lu's World", courts as WWPCM04020 (colours as
sK), dimension 57x87 mm.

d05767j01 d05767j02 d05767j03 d05767j04 d05767j05 d05767j06
d05767r01 box box

2. WWPCM05767/02: by "Heinrich Schwars&Co. Nueunberger Spielkatenfabrik"

d04167j03 d02652r49 d00725r019 d06842r02

3. WWPCM05767/03: by "ASS"

d04752r033 d04752r089 d04752r130a d04752r130b d04752r042 d04752r042b
d00639d05r04a d00639d05r04b d05767r05c r05c:
WWPCM00119/03

 

probably so:

 

d05767r05a d05767r05b

4. WWPCM05767/04: by "F.X.Schmid"

d04216r051 d04216r187

5. WWPCM05767/05: by "Berliner Spielkarten Fabrik"

d04420r016 d05767r15 r15:
WWPCM04421
 

6. WWPCM05767/06: by "Altenburger Spielkarten"

d05767r12 WWPCM01174

 

7. WWPCM05767/07: by USA

d11171r178

8. WWPCM05767/08: unknown backs

d05767r02 d05767r03 d05767r04 d05767r07 d05767r08a d05767r06  
d05767r08b d05767r10 d05767r11 d05767r14a d05767r14b d05767r09 r09: quartette
example