WWPCM04877
"Yong Guan Heng &Co." (Penang, Malaysia)
brand "Kucing"

d04877j01 d04877j02 d04877r01
d04877j03a d04877j03b d04877j04