WWPCM04557
"Yong Guan Heng &Co." (Penang, Malaysia)
standard joker
1. WWPCM04557/01: brand "Lucky Star"

d04557j01 d04557j01b d04557j02a d04557j02b d04557j06 d04557j03
d04557r01 d04557r01b back/box d04557r03 d04557r04 d04557r06

2. WWPCM04557/02: brand "Casino"

d04557j04a d04557j04b d04557j05 d04557r02 d04557r05
narrow

 

d04557j07 d04557r06