WWPCM04340
KZWP (Poland),  standard joker

d04340j01a d04340j01b d04340j01c d04340j01d d04340j01e
d04340j01f d04340j01g d04340j01h d04340j01i d04340j01j
d04340j01k d04340j01l d04340j01m  
d04340j04 d04340j04b d04340j04c d04340j04d d04340j04f
d04340j04g d04340j04h d04340j04i d04340j04j d04340j04k
d04340j04l d04340j04m d04340j04n d04340j04e  
d04340j14 d04340j44 d04340j15a d04340j15b d04340j13
d04340j02 d04340j11 d04340j12    
d04340j47 d04340j48 d04340j49 d04340j50  
d04340j03a d04340j03b d04340j03c d04340j03d  
d04340j22a d04340j22b d04340j22c d04340j52a d04340j52b
Backs:   001
24.11.2016
002
16.07.2018
003
10.05.2020

dimension 63x88 mm, 58x88 mm, 52x75 mm, 44x68 mm.
1. Standard english pattern:

spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack

2. Special edition: deck "Trefle 2005" with disc (catalouge 2005)
Standard english pattern (white faces)

d04340j05 d04340j04b d04340j06 d04340j07 d04340r015
box cover box in-cover disc

3. WWPCM04340/01: deck "Tarczyn", 2005

d04340j08 d04340j09 d04340j10 d04340r016 box box
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 10 10 10
9 9 9 9
8 8 8 8
7 7 7 7
6 6 6 6
5 5 5 5
4 4 4 4
3 3 3 3
2 2 2 2

4. WWPCM04340/04: deck "Zeppelin Cat", 2006

d04340j16a d04340j16b d04340j16c d04340r025 d04340r025b r025box r025box
spadeheartdiamondclub
ace ace
king king
queen queen
jack jack

5. WWPCM04340/05: deck "Las Vegas Vodka", 2007

d04340j03e d04340j03f d05943j07 d05943r10

6. WWPCM04340/06: deck "Viacorn", 2007

d04340j17a d04340j17b d04340j17c d04340r027

7. WWPCM04340/07: deck "Strawberry Shortcake", 2007

d04340j18a d04340j18b d04340j18c d04340r028

8. WWPCM04340/08: deck "Jaap Kingma" for Holland, 2006
standard deck with advertising aces, dutch indices

d04340j04b d04340r031 r031sA r031hA r031dA r031cA

9. WWPCM04340/09: deck "?", 2009

d04340j19a d04340j19b d04340j19c d04340r032

10. WWPCM04340/10: deck "Carlsberg", 2009, dimension 56x108 mm

d04340j20a d04340j20b d04340r033

10. WWPCM04340/10: deck "Nage", 2009

d04340j21 d04340r035

11. WWPCM04340/11: deck "Systane Ultra", 2010 (back - misprint)

d04340j23a d04340j23b d04340r038

12. WWPCM04340/12: black pattern, since ca.2010

d04340j24a d04340j24b d04340j24c
d04340r039 r063sA d04340r063 r063box r063box
spadeheartdiamondclub
king king
queen queen
jack jack
2

13. WWPCM04340/13: deck "PKP Cargo", 2011

d04340j25 d04340j26 d04340j27 d04340r040

WWPCM04340/13A:

spade heart diamond club
ace ace 2
king king
queen queen
jack

WWPCM04340/13B:

spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 8 6 4

14. WWPCM04340/14: deck "Safety Managment System", 2011

d04340j28a d04340j28b d04340j28c d04340r041

15. WWPCM04340/15: deck "?", 2012

d04340j29a d04340j29b d04340j29c d04340r043

16. WWPCM04340/16: deck "?", 2012

d04340j30a d04340j30b d04340j30c d04340r044

17. WWPCM04340/17: deck "HMY Britannia", 2012

d04340j31a d04340j31b d04340j31c d04340r045

18. WWPCM04340/18: deck "?", 2012

d04340j32a d04340j32b d04340j32c d04340r046 d04340r055

19. WWPCM04340/19: deck "?", 2012

d04340j33a d04340j33b d04340j33c d04340r047
d04340j45a d04340j45b d04340j45c d04340r091

20. WWPCM04340/20: deck "?", 2012

d04340j34a d04340j34b d04340j34c d04340r048

21. WWPCM04340/21: deck "Casino Lugano", 2012

d04340j35a d04340j35b d04340j35c d04340r049/box
r049sA r049hA r049box  

22. WWPCM04340/22: deck "?", 2013

d04340j36a d04340j36b d04340j36c d04340r050

23. WWPCM04340/23: deck "Ledub", 2013

d04340j37a d04340j37b d04340j37c d04340r051

24. WWPCM04340/24: deck "?", 2014

d04340j38a d04340j38b d04340j38c d04340r054

25. WWPCM04340/25: deck "Ett sakert kort" for Sweden, 2014

d04340r059 r059box/j04
spade heart diamond club
ace
king king
queen queen
jack
4
2

26. WWPCM04340/26: deck "Hastgalan 2010", 2010, j04
publisher
"Lyxo" (Sweden)

d04340r061/box
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
7 8 10 9

27. WWPCM04340/27: selfpromotion deck (52+2J+1ec), 2014

d04340j40 d04340j40b r062extra d04340r062
spade heart diamond club
ace
king king
queen queen
jack jack
2

28. WWPCM04340/28: deck "Wijnen Dercor" (for Belgium), c.2015

d04340j41a d04340j41b d04340j41c d04340r064

29. WWPCM04340/29: deck "The Winning Team" (j04), 2015

d04340r065 r065box r065box
spade heart diamond club
ace ace
king king king
queen queen
jack
10
9
7
6
3 3
2

30. WWPCM04340/30: deck "RSG" (for Holland), c.2015

d04340j42a d04340j42b d04340j42c d04340r066
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king
queen queen
jack
7 7 7
6
2

31. WWPCM04340/31: deck "Sony", c.2015

3xd04340j43 d04340r067 r067box
spade heart diamond club
ace
king king
queen queen
jack jack
2

32. WWPCM04340/32: deck "Khung Korten" for Sweden
3xj01; images are the same in red and black suits

d04340r083 r083box
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king queen queen
jack jack

33. WWPCM04340/33: deck "Zeppelin Cat" for Germany

d04340j46a d04340j46b d04340j46c d04340r093

34. WWPCM04340/34: deck "EBL" for France

d04340j51a d04340j51b d04340j51c d04340r097

35. WWPCM04340/35: deck "Reykjavik Museum" for Iceland, j04, standard honours

d04340r107 r107box
spadeheartdiamondclub
ace
10
9
8
5
2

36. WWPCM04340/36: deck "Keflavik" for Icelan, 2013, j04

d04340r108/box
spadeheartdiamondclub
ace
king king king
queen queen
jack jack
10
9
7
6
4

37. WWPCM04340/37: deck "Blakstad" for Norway, j04

d04340r111

 images are the same in each suit

spadeheartdiamondclub
ace king 4 2

38. WWPCM04340/38: deck "Violgubbar & kornknarrar" for Sweden, 2019, j04

d04340r112 r112ec/box r112box
spadeheartdiamondclub
ace
king king
queen queen
jack
2 2