WWPCM04253
"Hoyle" (USA),  standard joker (Brown&Bigelow?)

d04253j01 d04253j02 d04253j02b d04253j02c d04253j07 d04253j16
d04253j04 d04253j08 d04253j05 d04253j13 d04253j17a d04253j17b
d04253j19 r087sA d04253sA11 d04253sA12 d04253sA8 d04253sA4
non-standard jokers
30.05.2018
 001
24.10.2010
 002
01.06.2019
 003
25.04.2019

1. WWPCM04253/01:  brand "TDC" since 1975 (?)
WWPCM04253/01A: standard edition

d04253sA d04253sA17 d04253sA2 d04253sA6 d04253sA9 d04253sA10
d04253sA19 d04253sA18 d04253r128
spade heart diamond club
king

WWPCM04253/01B: deck "Bridge Challenger", 1975

d04253j09 d04253j11 d04253r017 d04253r017b

standard courts for the duplicate machine, examples:

spade heart diamond club
ace
king queen jack

WWPCM04253/01C: advertising decks

WWPCM04253/01C01:
deck
"Travel Face": WWPCM01685
d01685j02

2. WWPCM04253/02: astrological deck "Planetary Calendar"

d04253j03a d04253j03b d04253r006
spade heart diamond club
ace
king
queen

3. WWPCM04253/03: deck "New Aloha", 1980

d04253j15 d04253r042 r042box r042box1 r042box2

Full deck

spade heart diamond club
ace king queen jack
10 9 8 7
6 5 4 3
2

4. WWPCM04253/04: deck No.6925 "Stars of Country Music", 1996
publisher "RockExpress" ("Winterland Productions")

d04253j15b d04253r043 r043box r043box
spade heart diamond club
ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack

5. chinesse reprints

d04253j10a d04253j10c d04253j10b d04253r018 d04253r019
d04253j12a d04253j12b d04253r023 d04253j18