WWPCM04082
ZheJiang (China)
(sA as Shanghai cards, but court as ZheJiang)
standard joker
dimension 57x87 mm

d04082j01a d04082j01b d04082j02 d04082j02b
Backs:   001
12.05.2017
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 9 8 7