WWPCM04061
"Wan Sheng Da
"  (China)
standard joker

d04061j01a d04061j01b

small colour difference

d04061j01c d04061j01d

misprint

   
d04061j02a d04061j02b d04061j04a d04061j04b d04061j03a d04061j03b
d04061j05a d04061j05b d04061j09a d04061j09b d04061j07 d04061j07b
d04061j06a d04061j06b d04061j08a d04061j08b d04061j10a d04061j10b
d04061j13a d04061j13b d04061j14a d04061j14b d04061j11 d04061j12
Backs:   001
12.03.11
002
15.10.19
003
20.03.20

1. WWPCM04061/01: Standard deck, dimension 57x87 mm.

spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 9 8 7

2. WWPCM04061/02: deck No. W-2000 "Greatness China"
(other cards - standard)

spade heart diamond club
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack