WWPCM02911
"Kolin" (Czechia)
deck No.165 "Taroky" (54 cards), 1991
dimension 62x112 mm

d02911j01 d02911r01 d02911r01b
box1 box1 box2 box2
spade heart diamond club
king king king king
queen queen queen queen
cavalier cavalier cavalier cavalier
jack jack jack jack
there are: ace/1950s
10, 9, 8, 7 ace, 4, 3, 2 ace, 4, 3, 2 10, 9, 8, 7

Trumps

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21