WWPCM03524
"WPC" (USA), standard joker

d03524j02 d03524j03
serie for the Travelers Insurance Co. sA box    
d03524r02 d03524r11 d03524r04 d03524r05    
deck
"Disneyland"
d03524j04a d03524j04b d03524j06 d03524r14/j06 d03524r14b
sA1 d03524r07 d03524r07b d03524r08    
sA2 d03524r06 d03524r06b d03524r06c d03524r06d d03524r03
d03524r13          
edition
1962
d03524j05 d03524r12      
deck
"Walt Disney World"
d03524j01 d03524j01b d03524r01 r03sA d03524r03/1976
may be printed by USPCC sA d03524r09 d03524r10a d03524r10b  
I did'n see a joker r15sA d03524r15 d03524r15b