WWPCM03079
"ZheJiang" (China)
publisher "ZheJiang Jinhua Huaguang Puke Pai You Xian Gong Si"
standard joker

d03079j01a d03079j01b d03079sA
deck No. 888 d03079r01 box1 box1
deck No. 898
"Niao"
d03079r02 box2 box2

dimension 57x87 mm.
deck No. 888 (as d04082)

spade heart diamond club
ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 9 8 7

deck No. 898 (as d03078)

spade heart diamond club
ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 9 8 7