WWPCM00704
"Drukkerij Juten" (Bergen op Zoom, Holland)
Publisher "De Kloof"
deck "De Kloof" (52+2J), 1969&1974
designed by  Walter Hagenaars
1. WWPCM00704/01: edition 1969, dimension 56x86 mm (Sietsma 1969/1)

d00704j01 d00704r02 d00704r13 d00704r20 d00704r21
d00704r01 d00704r03 d00704r04 d00704r05 d00704r12
d00704r06 d00704r08 d00704r09 d00704r10 d00704r16
d00704r11 d00704r19 d00704r22
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 9 8 7

2. WWPCM00704/02: edition 1974, dimension 54x85 mm   (Sietsma 1974/4)

d00704j02 d00704r14
d00704r07 d00704r15 d00704r17 d00704r18
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack