WWPCM: Cards of Denmark, almost all published in Copenhagen     

decks printed for Denmark by
"Carta Mundi"
(Belgium)
decks printed for Denmark by
"K.Z.W.P" (Poland)
Jean Fridrich Mayer 1752-1783
Christoffer Ernst Suesz 1783-1790
C.E.Suesz&Kuntze 1790-1798
S.Salomon&Co.& Holmblad 1820-1982
Adolph Wulff 1879-1948
Kruckow's Spillekort Fabrikat 1891-1928
Moon since 2017
"C.L.Keiblinger" (Copenhagen) 1852-1885 "Danish pattern"
d19596
update 25.08.2018
Hermann Jensen(Copenhagen) 1900 "Danish pattern"
d15593
update 20.02.2015
Max Leving & Co. (Copenhagen) 1915 "Spillekort N110"
d20465
update 16.06.2019
L.Levison 1930 "Heimdal Spiellekort No.7770"
d04394
update 02.03.2005
Warburgs Spillekort 1930 "Skandinaviske"
d16000
update 04.06.2015
A/S ad Holst 1938 "Bornespillekort No.1"
d16336
update 20.08.2015
A/S ad Holst 1940 "Bornespillekort"
d20387
update 05.05.2019
Emil Jensen/Warburgs Spillekort (EJKA)
1935-1957
1949 "Warburg's Dans"
d04214
update 06.02.2005
Emil Jensen/Warburgs Spillekort (EJKA) 1950 "?"
d00830
update 02.09.2022
Emil Jensen (Copenhagen) ? "EJKA Tarot"
d15592
update 20.02.2015
Vienna (Viby)//
Nordisk Papir Industri
1952-
1953
standards
d04731
update 19.06.2005
Vienna (Viby) 1952-
1953
standard joker
d07815
update
11.06.2009
? 1960 "Dandy"
d16968
update 06.03.2016
? 1960 "LíHombre"
d11906
update 20.02.2011
? 1967 "Regnecentralen"
d22044
update 10.12.2020
Nordisc Papir Industri 1975 "The Habsburgers"
d11308
update
06.04.2010
J.Timmann&Co. (Copenhagen) 1975 selfpromotion deck
d11659
update 16.11.2010
Kristensen/Gevil 1986 "Eremitage Hotel"
d07367
update
16.02.2016
Kristensen/Gervil 1986 "Moelsgaard Medical"
d07044
update
16.02.2016
Handy-Print A/S 1994 "Hans Christian Andersen"
d04009
update 24.12.2004
GP-Tryk (Grenaa) 1996 "The four Colors"
d04229
update 15.02.2005
unknown 1999 "Agent Tjenesten"
d06099
update 28.04.2021
? 2000 "TV2 Spil"
d15463
update 17.01.2015
? 2002 "Valhalla"
d07800
update
25.11.2007
? 2003 "Eva Solo"
d17399
update 15.07.2016
Lego Group 2003 "Lego"
d04137
update 25.01.2005
?? "Lego"
d20738
update 04.08.2019
? 2007 "Se og Hør"
d07505
update
11.08.2007
Games U 2010s "Farm"
d22769
update 17.11.2021
Top-Toy 2013  "BR"
d22029
update 10.12.2020
? 2014 "H.C.Andersen"
d15993
update 04.06.2015
? 2015 "Partii Naleraq"
d19508
update 25.08.2018
Grønlunds 2020 "Koldinghus"
d21886
update 09.10.2020
  2020 "Normal"
d23571
update 28.02.2023
? 2020 "Sinful"
d20142
update 23.04.2021
Grenlandia 2021 "Inukkat"
d22601
update 28.08.2021
Jack & Jones? "Deal with it"
d20941
update 27.11.2019
  2020 "Denmark"
d23605
update 15.04.2023
? ? "En Tand Bedre"
d13504
update 25.11.2012
?? "Faroe Islands"
d19423
update 31.07.2018
?? "Faroe Islands"
d19408
update 17.05.2018
unknown ? "Foroyar"
d05695
update 04.06.2006
? ? "Grundfos"
d10068
update
11.05.2009
?? "Hama"
d20667
update 19.07.2019
? ? "HAY"
d16686
update 11.12.2015
? ? "HK"
d08130
update 12.05.2016
? ? "Home"
d17134
update 12.05.2016
?? "Jack & Jones"
d21932
update 24.10.2020
? ? "Løgstør Rør"
d01477
update 18.01.2015
? ? "Metz"
d08578
update
10.07.2008
  ? "Norðurlanda Húsið í Føroyum"
d09935
update 01.10.2021
? ? "Ord Rommy"
d15855
update 01.04.2015
Premier ? "Passion"
d09083
update
22.10.2008
unknown ? "Plus ou Moins"
d07043
update
19.05.2007
?? "Resino"
d19121
update 26.03.2018
?? "?"
d19152
update 26.03.2018
? ? "?"
d08982
update
24.09.2008

China for Denmark

? "?"
d23144
update 20.10.2022
? "Denmark"
d15209
update 02.11.2014
? "Kalaallit Nunaat"
d23097
update 11.06.2022
? "Lego"
d20799
update 14.10.2019
2002 "Wonderful Copenhagen"
d12220
update
17.06.2011
2006 "Axe pokerkort M!"
d10141
update
12.05.2009
2016 "Søstrene Grene"
d20025
update 20.05.2019
2022 "?"
d23692
update 15.04.2023