WWPCM:  Standard Courts of China cards (only all Hong Kong brands shown)

01A. standard "USPCC" (USA);
Hong Kong; Makau
spade heart diamond club
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04170 d04169 d03201 d04186
01B. Standard ShangHai courts
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04005
     
01C. Hong Kong; Taiwan
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d05781 d10808
01D. Taiwan
spade heart diamond club
ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04154
 
01E. Hong Kong
spadeheartdiamondclub
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04167 d03620
01F. Hong Kong
spade heart diamond club
king king king
queen queen queen
jack jack jack
d11112
 
01G. Hong Kong
spade heart diamond club
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d03127
 
02. Hong Kong for Malaysia
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d02936 d03223 d05227 d05557
03. ShangHai; "AAA"
spade heart diamond club
ace//ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d03391 d03144
   
04. standard "USPCC" (USA)
Hong Kong/Malaysia; Taiwan; ShangHai; ZheJiang
spade heart diamond club
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04158 d04165 d04169 d04234 d03518 d01316 d03426
04B. ShangHai
spade heart diamond club
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d01316
         
05. Standard ZheJiang courts
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04160 d04157 d04167 d04169
06. Hong Kong
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04005
     
07. standard "USPCC" (USA); Hong Kong; Taiwan
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04005 d04166 d04160 d04181 d08927 d04247
08. standard "Hoyle" (USA); Hong Kong
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04163 d04171
   
09. standard "Piatnik" (Austria);
Hong Kong; ZheJiang; "WSD"-standard
spade heart diamond club
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d05764 d04060 d03378 d04061
 
10. Hong Kong
 
spade heart diamond club
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04167
11. Hong Kong
spade heart diamond club
ace//ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04167 d04170 d04168 d04160
11B. Hong Kong
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack
d16924
     
12. Hong Kong
spade heart diamond club
ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04232 d04158 d04157 d04007 d04233
13. Hong Kong; Taiwan
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04182 d04162 d04173
14. Hong Kong for Japan
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d03620
   
15. Hong Kong
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 9 8 7
d04162
16. standard "Arrco" (USA);
Hong Kong; Taiwan; Shandong
spade heart diamond club
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04158 d04165 d04007 d03784 d11824
17. standard "WPC" (USA);
Hong Kong; Taiwan; ShangHai;
spade heart diamond club
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04159 d11566 d06633 d04066
18. ShangHai; ZheJiang
spade heart diamond club
ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d02641 d01596 d04046 d04062 d04067 d04072
19. ShangHai; Hong Kong;  ZheJiang; Heze
spade heart diamond club
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04080 d04020 d04063 d00137 d04060 d02772
d04072 d04070 d04004 d04157 d04169
 
20. ShangHai; ZheJiang
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04062 d04228 d03940 d09553
 
21.  standard "ASS" (Germany);
Hong Kong
d04162
22. standard "Berliner Spielkarten Fabrik" (Germany);
"Kuo Kau" (Taiwan)
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d09514
23. "Kuo Kau" (Taiwan)
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d12622
24. "Cathay Printing Ltd."
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04067
25. "Shamrock Gift Co."
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d08854
26. "AAA"
spade heart diamond club
ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d06850
27. ZheJiang ?
spadeheartdiamondclub
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04157
28. "Kuo-Kao" (Taiwan)
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04329


 

29. ZheJiang
spadeheartdiamondclub
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d22932
30. ?
spadeheartdiamondclub
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d22906
31. ?
spadeheartdiamondclub
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
d04051